Zákaznický servis
Skladování

Celní deklarace

Intrastat

Zajištění spotřební daně

Celní poradenství

Servis

Parkování

Prodej nafty

Aktuální cena nafty

na naší čerpací stanici v Ostravě, Heřmanicích

41,20 Kč/litr
34,05 Kč bez DPH

Stručná informace společnosti TRANSEXPRESS Intl. spol. s r.o. o ochraně a zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů a soukromí patří mezi jednu z našich priorit. V souladu s tzv. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 ( známým též pod zkratkou GDPR ) bychom vás rádi seznámili s tím, jak probíhá zpracování vašich osobních ůdajů u nás, zejména jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům a z jakých právních důvodů.

Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje výhradně v souladu s ustanoveními na ochranu osobních údajů dle nového nařízení GDPR. Naši zaměstnanci a jiné osoby, které s námi spolupracují, jsou povinni provádět ochranu osobních údajů podle zákonných předpisů.

V následujícím textu Vám poskytneme informace o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů.

Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost TRANSEXPRESS Intl. spol s r o, se sídlem:
Orlovská 791/40, Ostrava - Heřmanice 713 00.

 

Jaká jsou Vaše práva a kde je můžete uplatnit?

Právo odvolat souhlas

Máte právo, s účinky do budoucna, kdykoliv odvolat svůj již udělený souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům, právo na informace

Máte právo požadovat informace o údajích uložených k Vaší osobě nebo k Vašemu pseudonymu. Na základě Vašeho požadavku Vám může být informace sdělena i elektronicky.

Právo na vymazání, omezení zpracování, nebo opravu, právo kontaktovat

Máte právo na vysvětlení, pokud se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života. Zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Máte právo požadovat, aby byly Vaše uložené osobní údaje vymazány, zablokovány nebo opraveny, pokud jsou zpracovávány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života. Pokud by podle zákonných předpisů nebylo vymazání přípustné, budou Vaše údaje zablokovány tak, aby byly přístupné jen z důvodů stanovených kogentními zákonnými předpisy. V případě, že se domníváte, že jsou Vaše práva porušována, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktní místa

K uplatňování svých výše uvedených práv na odvolání souhlasu, na informace, na vymazání, zablokování a opravu Vašich údajů se, prosím, obraťte písemně na adresu: TRANSEXPRESS Intl. spol. s.r.o., Orlovská 791/40, Ostrava 13. Uplatnění Vašich výše uvedených práv je pro Vás zdarma, pokud zákon pro ochranu osobních údajů nestanoví něco jiného.

Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Údaje pro plnění smlouvy

Zpracování Vašich osobních údajů je nutné zejména pro řádnou správu systému objednávek služeb a jeho plnění, poskytování dodatečných služeb a pro vzájemnou komunikaci. Identifikační a kontaktní údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, jakou službu požadujete zajistit a s jejím rozsahem. Osobní údaje ( tj. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, spz vozidla, typ vozidla ) budeme shromažďovat a používat a budou uvedeny v objednávce, ve smlouvě, popř. v cenové nabídce a následně v daňovém dokladu. Po úplném splnění smlouvy a úplném uhrazení dohodnuté ceny za poskytnutí služby nebo zboží budou Vaše údaje uloženy s ohledem na daňové, obchodněprávní a archivační lhůty. Po uplynutí těchto lhůt budou vymazány. To neplatí, pokud jste výslovně souhlasili s dalším použitím svých údajů.

 

Údaje pro plnění zákonných – právních povinností

Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (v různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme například při plnění povinností na úseku opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům činným v trestním řízení, správci daně, exekutorům apod. Osobní údaje (tj. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) jsou tedy zpracovávány, evidovány a archivovány na základě zákonných povinností.

 

K čemu vaše osobní údaje používáme?

  • pro splnění legislativních a úředních povinností a pro zajištění našich práv a práv třetích osob
  • pro splnění obchodních podmínek a podmínek vyplývajících s obchodních , servisních a souvisejících smluv a služeb (např. přepravní služby, celní služby, služby skladu a autoservisu)
  • pro zpracovávání nabídek a poptávek, vyřizování vašich požadavků
  • pro zajištění předávání informací a nabídek (např. termíny servisu, vyzvednutí zboží, zasílání nabídek atp.)
  • pro interní zpracování a analýzu, pro zlepšení služeb a přístupu ke klientům

Ve kterých případech mají třetí osoby přístup k Vašim údajům?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

Předání za účelem plnění smlouvy

Pokud to bude k provádění smlouvy s Vámi nutné, pověříme i jiné společnosti a jednotlivce – naše smluvní partnery - k plněním předmětných úkolů. Příkladem může být pověření dopravních a spedičních společností k provedení či zajištění dopravních výkonů. Dále pak různé drobné dílčí služby balíkových a poštovních dopravců, jako jsou např. Česká pošta, DHL, DPD, PPL atp. V případě likvidace pojistných událostí z doprav a logistiky nebo autoopravárenství předáváme informace a osobní údaje pojišťovnám, asistenčním službám, samostatným likvidátorům pojistných událostí, znalcům, smluvním servisům apod. Poskytovatelé těchto služeb smí využívat poskytnuté osobní údaje výhradně v souladu s nařízením GDPR ke splnění úkolu (služby) a nesmí je dále poskytovat dalším nezúčastněným stranám (např. reklamním společnostem atp).

Předání z důvodu právního předpisu

Na základě nařízení veřejných orgánů státní moci jsme povinni v jednotlivých případech poskytnout informace o zpracovávaných osobních údajích, např. pokud je to nutné z důvodu daňového řízení, celního řízení, popř. trestního stíhání. Společnost TRANSEXPRESS Intl. spol s r. o. nepředává vaše osobní údaje třetím stranám k využívání pro marketingové účely, ani s vašimi údaji nijak neobchoduje. Vaše osobní údaje využíváme výhradně pro vlastní potřebu, plnění obchodních smluv a závazků z nich vyplývajících nebo pro plnění zákonných povinností a případně, pokud je to nutné, pro ochranu našich oprávněných zájmů.

 

Více informací vám bude poskytnuto na základě písemného dotazu či žádosti o poskytnutí informací o zpracování vašich osobních údajů. Žádosti zasílejte na TRANSEXPRESS Intl. spol. s r.o., Orlovská 791/40, Ostrava Heřmanice 713 00.